Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti: bizart3 s. r. o. so sídlom: Rozárčina 1480/7, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 03762726, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 23731 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.folly.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Pri realizácii objednávky kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU" prebehne registrácia kupujúceho. Touto registráciou môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "užívateľský účet") môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru, kontrolovať stav objednávky a zmeniť svoje registračné údaje. Registráciu môže zákazník vykonať aj bez realizácie objednávky.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a chrániť takto svoj užívateľský účet.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka")

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke.

3.7. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 

4.1.1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. účtu: 2701473686/2010, BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP, IBAN: CZ74 2010 0000 0027 0147 3686, vedený u spoločnosti Fio banka (Ďalej len "účet predávajúceho"); 

4.1.3. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;

4.1.4. bezhotovostne platobnou kartou; 

4.1.5. bezhotovostne platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávce.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo ju sprístupní v užívateľskom účte zákazníka.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. rúže, krémy, riasenky, štetce na líčenie a pod.).

5.2. Odstúpiť od kúpnej zmluvy nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný

5.3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 a čl. 5.2 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.3 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.3 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci uplatniť náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť a do doby prevzatia tovaru kupujúcim kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to najmä v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ak bola už hradená, bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. ZÁRUČNÁ DOBA

6.1. Predávajúci poskytuje štandardnú záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá beží od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

6.2. Záručná doba môže byť kratšia v závislosti od dátumu spotreby uvedenom na obale produktu. Záručná doba potom je obmedzená dátumom spotreby.

6.3. Údaj o spotrebe je najčastejšie označený na obale ako "spotrebujte do / best before"

6.4. Údaj o spotrebe nemusí byť označený na obale v prípade, že jeho minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov.

6.5. V prípade reklamácie produktu sa záručná doba automaticky predlžuje o dobu trvania reklamácie.6.6. V prípade vybavenia reklamácie výmenou tovaru za nový kus, pokračuje pôvodná záručná doba.

 

7. REKLAMÁCIA

7.1. Kupujúci má právo reklamovať tovar, ak ho dostane v rozpore s kúpnou zmluvou alebo sa v záručnej dobe produktu objavia skutočnosti znemožňujúce jeho obvyklé používanie.

7.2. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Ak nejaké nájde, je povinný ich bezodkladne nahlásiť predávajúcemu.

7.3. V prípade, že kupujúci preberá zásielku od dopravcu, je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.

7.4. V prípade zistenia porušenia prepravného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí alebo poškodení zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Odmietnutá zásielka bude vrátená predávajúcemu, ktorý na jej základe vyexpeduje na svoje náklady v najkratšom možnom čase náhradné produkty.

7.5. Reklamačný poriadok:

7.5.1. Kupujúci je povinný obrátiť sa na kontaktné údaje predávajúceho buď telefonicky: +420735011451 alebo emailom: poradime@folly.cz.

7.5.2. Pre uplatnenie reklamácie je nutné, aby kupujúci zanechal svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo a email).

7.5.3. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o spôsobe riešenia reklamácie do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o reklamácii. 

7.5.4. Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

7.5.5. O vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho telefonicky alebo emailom na zanechané kontaktné údaje bezodkladne od realizácie.

7.5.6. V prípade že predávajúci nestihne vybaviť reklamáciu v zákonnej dobe 30 dní, má kupujúci okamžitý nárok na nový produkt alebo vrátenie peňazí.

7.5.7. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

7.6. Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na:

7.6.1. Použité kozmetické prípravky bez zjavného poškodenia, ktoré nemožno vracať z hygienických dôvodov. 

7.6.2. Tovar skončí či obmedzeným dátumom spotreby alebo použitím, ak táto skutočnosť bola známa kupujúcemu už v čase nákupu.

7.6.3. Vady vzniknuté na veci spôsobené bežným opotrebením.

7.6.4. Vady tovaru, ktoré sú spôsobené kupujúcim a vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou či mechanickým poškodením.

 

8. PREPRAVA A DODANIE PRODUKTOV

8.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

8.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

9. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

9.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

9.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej,

9.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

9.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

9.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

9.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.3. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

9.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

9.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.

10.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

10.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníku.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo návštevníka webového rozhrania obchodu (ďalej len "návštevník"), ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) 2016/679 (ďalej len "nariadenie GDPR") z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorý nadobúda účinnosť 25. 05. 2018.

11.2. Osobné údaje kupujúceho alebo návštevníka podľa nižšie uvedených podmienok bude spracovávať prevádzkovateľ webovej stránky www.folly.sk spoločnosť bizart3 s. r. o. so sídlom: Rozárčina 1480/7, Praha 4 140 00, identifikačné číslo: 03762726, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 23731 (pre potreby odseku 11 ďalej len "správca"). 

11.3. Správca spracováva iba osobné údaje, ktoré mu kupujúci alebo návštevník poskytne v súvislosti s využívaním služieb správcu a to napríklad v rámci objednávky, prihlásením sa k odberu informačných newsletterov, či využitím niektorej inej služby, ktorú správca poskytuje a kupujúci alebo návštevník využije. Hlavnými dôvodmi spracovania osobných údajov kupujúceho alebo návštevníka správcom je umožnenie: 

11.3.1. spravovanie používateľského účtu kupujúceho alebo návštevníka slúžiaceho na poskytovanie služieb, o ktoré kupujúci alebo návštevník prejavil záujem,

11.3.2. vybavenie a zaslanie objednávky,

11.3.3. pripísanie prichádzajúcej platby k vytvorenej objednávke alebo odoslanie platby v rámci reklamácie alebo storna objednávky, 

11.3.4. poskytovanie výhod v rámci vernostného programu alebo marketingových akcií,

11.3.5. zvyšovanie kvality služieb a komfortu obsluhy,

11.3.6. zodpovedanie otázok alebo vybavenie reklamácie.

11.4. Správca môže osobné údaje spracovávať jednak na základe udeleného súhlasu kupujúcim alebo návštevníkom, ale aj na základe svojho oprávneného záujmu alebo pre splnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takémuto splneniu nevyhnutné. Ďalším dôvodom umožňujúcim správcovi spracovávať osobné údaje kupujúceho alebo návštevníka aj bez jeho súhlasu je plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

11.5. Kupujúci alebo návštevník správcovi aktívne poskytuje niektorý z nižšie uvedených údajov pre účely uvedené pri každom údaji: Email (pre zasielanie informácií o stave objednávky a pre zasielanie informačných newsletterov) Meno a priezvisko (pre správnu identifikáciu pri doručení objednávky) Kontaktná a / alebo doručovacia adresa v formáte ulica, číslo domu, mesto a PSČ (pre správnu identifikáciu pri doručení objednávky) Telefónne číslo (pre zasielanie informácií o stave objednávky a pre zasielanie informačných správ a odkazov). Platobné údaje (pre správne pripísanie alebo odpísanie platby). Ďalej potom kupujúci alebo návštevník správcovi poskytuje niektorý z nižšie uvedených údajov tým, že využíva jeho služby: IP adresa Súbory cookies (v prípade online služieb) Prípadne iný online identifikátor

11.6. Kupujúci alebo návštevník súhlasí so spracovaním osobných údajov správcom, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a pre možnosť ďalšej potrebnej komunikácie. Ak kupujúci alebo návštevník nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov správcom tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.

11.7. Kupujúci alebo návštevník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu o zmene vo svojich osobných údajoch.

11.8. Osobné údaje kupujúceho alebo návštevníka môže správca poskytnúť tretej strane v rámci oprávneného záujmu. Takéto tretie strany sú spravidla subjekty, ktoré doručujú objednaný tovar, ako napríklad Zásilkovna s.r.o., Slovenská pošta a. s., General Logistics Systems (GLS), banky a iné finančné inštitúcie, prostredníctvom ktorých správca posiela alebo prijíma platby, alebo spoločnosti, prostredníctvom ktorých správca zbiera a vyhodnocuje spätnú väzbu alebo ohodnotenie svojich služieb ako napríklad Heureka Shopping s.r.o. (Heureka.cz a Heureka.sk), Zoznam a.s. (Zbozi.cz), Smartsupp.com, s.r.o. (Smartsupp.cz), Red Media s.r.o. alebo spoločnosti, ktoré správca využíva ako svojich dodávateľov služieb ako napríklad The Rocket Science Group LLC (mailchimp.com), Microsoft Corporation (služba Office 365) apod.

11.9. Správca priebežne posudzuje, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na konkrétny účel. Ak správca vyhodnotí, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktoré boli spracovávané, údaje zlikviduje. Správca uchováva osobné údaje po celú dobu, kedy kupujúci alebo návštevník využíva služby správcu a následne po dobu desiatich rokov.

11.10. Ak požiada kupujúci alebo návštevník o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov alebo ak chce súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, správca je povinný mu vyhovieť. O takúto informáciu môže požiadať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese poradime@folly.cz alebo v písomnej podobe na adrese bizart3 s.r.o. (Folly.cz), Rozárčina 1480/7, 14000 Praha 4.

 

12. DORUČOVANIE

12.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručuje na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.

12.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

12.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná

13.4. Kontaktné údaje predávajúceho:

13.4.1. adresa pre doručovanie: bizart3 s.r.o. (Folly.cz), U Průhonu 700/100, 170 00 Praha 7

13.4.2. adresa elektronickej pošty: poradime@folly.cz

13.4.3. Správca internetového obchodu folly.sk a výhradný vlastník značky FOLLY je spoločnosť bizart3 s.r.o., Rozárčina 1480/7, Krč, 140 00 Praha.